Projekt "Twoja Firma II" WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim

Szanowni Państwo,

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim w związku z realizacją projektu „Twoja Firma II” na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, zwraca się z prośbą o zamieszczenie informacji na dot. rekrutacji do projektu stronie www gimny. Plakat informacyjno-rekrutacyjny przesyłamy w załączniku.

Projekt „Twoja Firma II” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś 10, Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy, Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych (projekty konkursowe). Okres realizacji projektu: 01.10.2017 - 30.09.2019.

Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa wśród 200 osób (103 kobiety i 97 mężczyzn), które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie mają ukończony 30 rok życia, znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy – bezrobotni, poszukujący pracy, nieaktywni zawodowo, niepełnosprawni, odchodzący od rolnictwa zamieszkujący tereny gmin OSI, o słabym dostępie do usług społecznych z województwa świętokrzyskiego, poprzez udzielenie im bezzwrotnych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej tj. samozatrudnienie w sektorze mikroprzedsiębiorstw. Realizacja celu głównego przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego PI poprzez udzielenie uczestnikom projektu 170 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, co przełoży się na utworzenie 170 mikroprzedsiębiorstw przez osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo w województwie świętokrzyskim oraz powstanie w ramach mikroprzedsiębiorstw minimum 20 nowych miejsc pracy.

plakat WSBiP